CHUYÊN MỤC
Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 04/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 25/01/2021 "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai h.

Quyết định số 47/QĐ-STTTT ngày 26/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

55/QĐ-STTTT 05/4/2021 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Quyết định số 55/QĐ-STTTT ngày 05/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I/2021.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I/2021

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 23/4/2021 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 87/QĐ-STTTT ngày 07/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai " Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 93/QĐ-STTTT ngày 11/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Quyết Định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết Định số 123/QĐ-STTTT ngày 16/6/2021 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2021.

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi  ngân sách quý II năm 2021

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 167/QĐ-STTTT ngày 29/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 

Công Khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III năm 2021.

Công Khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III năm 2021

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định 178/QĐ-STTTT ngày 22/11/2021 Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 của  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 
 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2021.

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021.

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021