CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2021 > Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 25/01/2021 "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"