CHUYÊN MỤC
Phòng Nghiệp vụ

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
+ Quản lý, vận hành khai thác hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu (Hosting) của tỉnh.
+ Thực hiện khảo sát thu thập thông tin phục vụ quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
+ Thu thập, phân tích, cảnh báo sớm nguy cơ tấn công mạng , nghiên cứu xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin và kết nối mạng.
+ Tham mưu đánh giá an toàn thông tin mạng và công tác điều phối hoạt động ứng cứu sự cố máy tính và mạng internet.
2. Thông tin liên hệ:

Phòng Nghiệp vụ.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Huỳnh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
- Điện thoại di động: 0905272869
- Email: huynhnv.stttt@gialai...