CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT
Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán...

Default news teaser image
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
 

Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo
Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo