CHUYÊN MỤC

3-(1).jpg
NỘI DUNG TẬP HUẨN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Tải tại đây

DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO:
I. Văn bản Quản lý nhà nước về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông:

1. Báo cáo số 134/BB-HĐND ngày 26/4/2019 của Hội động nhân dân tỉnh Gia Lai về kết quả giám sát “Công tác QLNN về TT&TT trên địa bàn tỉnh”;
2. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3. Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
5. Công văn số 232/STTTT-VP ngày 08/7/2009 của Sở TT&TT đề nghị tăng cường QLNN về TT&TT
6. Công văn số 181/STTTT-VP ngày 27/4/2011 của Sở TT&TT đề nghị tăng cường QLNN và đầu tư về TT&TT

II. Các văn bản về đầu tư Công nghệ thông tin:
1. Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 
2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc “Hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công”
3. Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
4. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính "Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp"
5. Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai
6. Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai
7. Kế hoạch hành động số 648/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 
8. Công văn số 416/UBND-KGVX ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về V/v tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính
9. Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 25016 - 2020
10. Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai năm 2019
11. Quy trình Lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức lập dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
12. Quy trình Lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức lập đề cương và dự toán

III. Về thuê dịch vụ Công nghệ thông tin:
1. Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 về việc cho thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
2. Công văn 3575/BTTTT-THH ngày 23/10/2018 hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển khai Quyết định 80/2014/QĐ-TTg
3. Công văn số 1071/UBND-VHXH ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh; Công văn số 1129/UBND-KGVX ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh
4. Công văn số 1126/STTTT-CNTT ngày 01/11/2018  của Sở TT&TT hướng dẫn một số nội dung Quyết định 80/2014/QĐ-TTg; Công văn số 969/STTTT-CNTT ngày 07/11/2017 hướng dẫn thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước huyện Chư Pưh

IV. Về các Chương trình mục tiêu quốc gia:
1. Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”
2. Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai “Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai”
3. Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày 05/5/2017
về thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, Công văn số 363/STTTT-CNTT ngày 08/5/2017 về việc đính chính Hướng dẫn số 359/HD-STTTT ngày 05/5/2017;
5. Công văn số 971/STTTT-KHTC ngày 07/11/2017 về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, hồ sơ minh chứng xét công nhận xã đạt Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
6. Công văn số 171/STTTT-KHTC ngày 18/02/2019 về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng nông thôn mới  năm 2019
7. Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 
8. Nghị quyết số 84/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, trong đó có quy định mức hỗ trợ cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở
11. Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;
12. Thông tư số 06/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về “Hướng dẫn thực hiện Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020”;
13. Công văn số 3250/UBND-KGVX ngày 22/8/2017 về đề xuất Kế hoạch thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;
14. Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

V. Văn bản đầu tư Thông tin và Truyền thông khác:
1. Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin cơ sở tỉnh Gia Lai
3. Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.