CHUYÊN MỤC
Quyết Định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

 

Quyết Định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

 

Quyết Định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết Định số 13/QĐ-STTTT ngày 09/02/2022 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2022.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I năm 2022

Công khai điều chỉnh giảm kinh phí tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 58/QĐ-STTTT ngày 11/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2022.

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022.

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số: 91/QĐ-STTTT ngày 01/11/2022 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.