CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Cải cách hành chính > Hệ thống QL CL ISO


Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu...
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TVCN ISO 9001:2015

Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu thuộc Hệ t...
Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định Về việc ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh...

Kế hoạch số 41/KH-STTTT về chuyển đổi sang áp dụng ISO 9001:2015
Kế hoạch số 41/KH-STTTT về chuyển đổi sang áp dụng ISO 9001:2015
Về chuyển đổi  Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9901:2008 sang áp dụngTCVN ISO 9001:2015

Kế hoạch chuyển đổi,áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu c...
Kế hoạch chuyển đổi,áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Kế hoạch chuyển đổi,áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh...