CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chuyển đổi số > Kế hoạch chuyển đổi số
Default news teaser image
Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020
Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Tải kế hoạch
Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025
Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm...