CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách quý 3 năm 2018
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai công khai
Default news teaser image
Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công khai