CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1725/CĐ-TTg Văn phòng Chính phủ Công điện Công điện số 1725/CĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm dần và Lễ hội Xuân 2022 13/12/2021
106/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
107/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 14/09/2020
90/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
62/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
30/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020
12/2019/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 04/11/2019
01/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 05/03/2019
239/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định “về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020”. 01/03/2019
28/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đổi với cán bộ, công chức, viên chức 18/09/2018