CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
116/2003/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
93/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Qui định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
01/2008/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư 01/2008/TT-BNV ngày 15/01/2008 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỹ luật đối Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc công ty Nhà nước
286-QĐ/TW Bộ Chính Trị Quyết định Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Qui chế đánh giá cán bộ công chức
06/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/01/2010 Qui định những người là công chức
22/2008/QH12 Quốc hội Luật Luật Công chức số 22/2008/QH12
27/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
29/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
36/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
41/2012/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập