CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch
Default news teaser image
V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021
Quyết định số 530/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/8/2019 V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021./.

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch triển khai số 17/KH-STTTT ngày 05/5/2019.

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025
Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025, tải văn bản tại đây./.

Default news teaser image
Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020
Kế hoạch thực hiện Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
Kế hoạch số 23/KH-STTTT ngày 26/02/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Default news teaser image
Danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025
1. Công văn số 19/STTTT-KHTC ngày 04/01/2019 về đăng ký danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;
 

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa ba...
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018
Tải file Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018./.

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa ba...
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020
Tải file Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020./.

Default news teaser image
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Tải file Kế hoạch số 1095/KH-STTTT ngày 22/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017./.

 |<  < 1 2  >  >|