CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT
Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT(Biểu công khai bổ sung dự toán năm 2019-KP ATGT)

Default news teaser image
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
 

Default news teaser image
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT
Quyết định số 217/QĐ-STTTT ngày 17/12/2019  Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT (Kèm theo Biểu dự toán chi ngân sách )

Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 34a/QĐ-STTTT ngày 12/02/2019


 |<  < 1 2  >  >|