CHUYÊN MỤC
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Kèm...

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 225/QĐ-STTTT ngày 31/12/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Biểu công khai dự toán 2020)

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý I/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý I/2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý 2/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu -Chi ngân sách Quý 2/2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý III/2020

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 217/QĐ-STTTT ngày 26/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai  Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2020 củaVăn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 223/QĐ-STTTT ngày 29/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia...

Quyết định Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 30/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"