CHUYÊN MỤCTrang chủ > Giới thiệu > Thông tin liên hệ
* Ông: Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc
- Điện thoại cố định:  0269.3500325
- Điện thoại di động:  0935182222
- Email:  hungnn.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:  0269.3603789
- Điện thoại di động:  0932532789
- Email:  huongltt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc
- Điện thoại cố định:  0269.3500678
- Điện thoại di động:  0904422662
- Email:  khanhdq.stttt@gialai.gov.vn
II. Văn phòng  
* Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Chánh Văn phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3871622 
- Điện thoại di động:  0983638129
- Email:  thuynt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Cao Thị Phương Thúy - Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3719654
- Điện thoại di động:  0905305689
- Email:  thuyctp.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Ngọc Thái Hòa - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3719654
- Điện thoại di động:

 0979.338.068

 0905.364.068

- Email:   hoannt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trương Thị Thu Thuỷ  - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0935480668
 0905618322
- Email:  thuyttt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà:Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng
- Điện thoại cố định:  0269.3600286
- Điện thoại di động:  0935901002
- Email:  yttn.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đoàn Tấn Sơn - Lái xe
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0945204577
- Email:  sondt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Hồ Xuân Út - Lái xe
- Điện thoại cố định:  0269.3717564
- Điện thoại di động:  0914021554
- Email:  uthx.stttt@gialai.gov.vn
III. Thanh tra  
* Ông: Lê Đức Tuyên - Chánh Thanh tra
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:  0931647779
- Email:  tuyenld.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đặng Xuân Hớn - Thanh Tra viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:  0931631239
 0975956677
- Email:  hondx.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717569
- Điện thoại di động:  0968561617
- Email:  anhntn.stttt@gialai.gov.vn
IV. Phòng Công nghệ thông tin
 * Ông: Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng
- Điện thoại cố định:  0269.3719653
- Điện thoại di động:  0935076079
- Email:  hieupd.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3719653
- Điện thoại di động:  0905873279
- Email:  phuongnn.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3719653
- Điện thoại di động:  0973453725
- Email:  quyenntn.stttt@gialai.gov.vn
V. Phòng Kế hoạch - Tài chính
* Bà Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3717565
- Điện thoại di động:  0983351206
- Email:  hahtx.stttt@gialai.gov.vn
VI. Phòng Bưu chính - Viễn thông
* Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động:  0935039479
- Email:  minhnv.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Đinh Thế Danh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động:  0899367936 
 0935392468
- Email:  danhdt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trần Thị Lan Xuân - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.2210709
- Điện thoại di động:  0935705039
- Email:  xuanttl.stttt@gialai.gov.vn
VII. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
* Bà: Lê Vân Anh - Phó Trưởng phòng TTBCXB
- Điện thoại cố định:  0269.3715290
- Điện thoại di động:  0932527079
- Email:  anhlv.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Hà Thị Hải Yến - Chuyên viên
 - Điện thoại cố định:  0269.3715290
 - Điện thoại di động:  0988200112
 - Email:  yenhth.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Thị Quế - Chuyên viên
 - Điện thoại cố định:  0269.3715290
 - Điện thoại di động:  0962839579
 - Email:  quelt.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Quách Thị Nhiên - Chuyên viên phòng TTBCXB
- Điện thoại cố định:  0269.3715290
- Điện thoại di động:  0982652560
- Email:  anhlv.stttt@gialai.gov.vn
VIII. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
* Ông: Nguyễn Dũng - Giám đốc Trung tâm CNTT&TT
- Điện thoại cố định:  0269.3871622
- Điện thoại di động:  0985029569
- Email:  dungn.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Trần Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT
- Điện thoại cố định:  0269.3600281
- Điện thoại di động:  0905200982
- Email:  thuyttb.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Đặng Thị Thùy Vân - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:  0914433956
- Email:  vandtt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Hải Cường - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3872113
- Điện thoại di động:  0344004634
- Email:  cuongnh.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Mang Thị Phương Dung - Trưởng phòng Tổng hợp
- Điện thoại cố định:  0269.3600066
- Điện thoại di động:  0935183332
- Email:  dungmtp.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Lê Thị Thu Huyền - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3567878
- Điện thoại di động:  0986543876
- Email:  huyenltt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Hùng Anh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3512282
- Điện thoại di động:  0913831832
- Email:  anhnh.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Khương Duy - Trưởng phòng Đào tạo Ứng dụng
- Điện thoại cố định:  0269.3567878
- Điện thoại di động:  0987547879
- Email:  duynk.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
- Điện thoại cố định:  0269.3512282
- Điện thoại di động:  0905272869
- Email:  huynhnv.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Tiến Cường - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3512282
- Điện thoại di động:  0935647775
- Email:  cuongnt.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Hà Đức Mẫn - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3512282
- Điện thoại di động:  0983450987
- Email:  manhd.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Trần Nam Giang - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3567878
- Điện thoại di động:  0986177498
- Email:  giangtn.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Nguyễn Văn Hoàng - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3512282
- Điện thoại di động:  0976456926
- Email:  hoangnv.stttt@gialai.gov.vn
* Ông: Phan Minh Quang - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3567878
- Điện thoại di động:  0905888169
- Email:  quangpm.stttt@gialai.gov.vn
* Bà: Mai Xuân Hương - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3512282
- Điện thoại di động:  0977990616
- Email:  huongmx.stttt@gialai.gov.vn
*Bà: Nguyễn Thị Hà Thanh - Chuyên viên
- Điện thoại cố định:  0269.3600066
- Điện thoại di động:  0397889306
- Email: thanhnth.stttt@gialai.gov.vn