CHUYÊN MỤCTiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/12/2022
Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về quy định mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/12/2022
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 75/2005/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định danh sách tên miền, địa chỉ IP các đơn vị tham gia hệ thống thông tin diện rộng GIALAINET và CPNET 07/12/2022
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai 07/12/2022
Nghị quyết số 80/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 Nghị quyết “Về việc quy định cụ thể mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 08/04/2021
Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 “Về việc Quy định về mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, truyền hình các cấp”. 08/04/2021
Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 “Về việc Quy định về mức chi hỗ trợ phát lại chương trình phát thanh, truyền hình ở đài phát thanh, truyền hình các cấp”. 08/04/2021
Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan thuộc hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 15/10/2020
Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, vận hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai 19/05/2020
Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 19/04/2020
Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai” 02/01/2020
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/11/2018
Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 Về việc "Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 30/09/2016
Chỉ thị số 07/2013/CT- UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Chỉ thị “Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” 11/08/2013
Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai” 14/01/2012
Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh “V/v ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. 15/03/2011