CHUYÊN MỤC

gopy-(1).jpg
        


Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Công văn số 207/STTTT-TTra ngày 17/02/2023 V/v đăng tải và góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Gia Lai ban hàn 17/02/2023 17/03/2023
Công văn số 1676/STTTT-TTra ngày 28/10/2022 về việc đăng tải và góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai 28/10/2022 28/11/2022
Công văn số 1677/STTTT-TTra ngày 28/10/2022 về việc đăng tải và góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai 28/10/2022 28/11/2022
Công văn số 1530/STTTT-VP ngày 05/10/2022 V/v phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 05/10/2022 15/10/2022
Công văn số 538/STTTT-TTra ngày 08/4/2022 về việc góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Gia Lai ban hành 08/04/2022 08/05/2022
Công văn số: 625/STTTT-VP ngày 04/5/2021 về việc góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành 04/05/2021 20/05/2021
V/v góp ý dự thảo triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tương Chính phủ./. 01/07/2020 09/07/2020
Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/05/2020 04/06/2020
V/v tham gia góp ý Dự thảo văn bản tăng cường công tác quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 21/04/2020 26/04/2020
V/v góp ý Dự thảo lần 1 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Gia Lai 17/04/2020 25/04/2020
V/v góp ý Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Gia Lai./. 25/02/2019 01/03/2019
V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. 08/01/2019
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 13/09/2018 21/09/2018
V/v góp ý Dự thảo Quyết định “Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” 12/07/2018 25/07/2018
Báo cáo tổng hợp Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 12/07/2018 25/07/2018
Dự thảo Thông tư quy định về việc lắp đặt thùng thư công cộng, hộp thư tập trung 31/07/2017 14/08/2017
V/v góp ý Dự thảo Quyết định “Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai” 22/02/2016 18/03/2016