CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản Sở TTTT > Lĩnh vực khác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
241/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ Ban hành Quy chế về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 06/11/2020
92/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm,chống lãng phí 17/04/2019
244/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 28/12/2018
243/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 28/12/2018
07/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 10/01/2017
28/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Dự thảo quyết định về việc ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
81/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Quyết định số 81/QĐ-STTTT ngày 24 tháng 9 năm 2013 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
59-QĐ/CB.STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định V/v ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
75/QĐ-STTTT Sở Thông tin và truyền thông Quyết định Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai