CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021
Quyết định số 530/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 29/8/2019 V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021./.