CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các đơn vị trực thuộc

Ông: Nguyễn Dũng.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Dũng
- Chức vụ: Giám đốc TTCNTT&TT
- Điện thoại: 0931 63 68 69
- Email: dungn.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Trần Thị Bích Thủy.

- Họ và tên: Bà Trần Thị Bích Thủy
- Chức vụ: Phó Giám đốc TTCNTT&TT
- Điện thoại di động : 0905 200 982
- Email: thuyttb.stttt@gialai.gov.vn

Ông: Nguyễn Khương Duy.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Khương Duy
- Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng
- Điện thoại di động: 0987 547 879
- Email: duynk.stttt@gialai.gov.vn

Bà: Mang Thị Phương Dung.

- Họ và tên: Bà Mang Thị Phương Dung
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp
- Điện thoại di động: 0935 183 332
- Email: dungmtp.stttt@gialai.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ.

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Huỳnh
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ
- Điện thoại di động: 0905272869
- Email: huynhnv.stttt@gialai...