CHUYÊN MỤC
Phòng Tổng hợp

1. Chức năng - Nhiệm vụ:
+ Tham mưu công tác tài chính, tổ chức, thi đua khen thưởng và công tác hậu cần; tham mưu kế hoạch hoạt động của Trung tâm;
+ Thực hiện công tác tư vấn các dự án công nghệ thông tin và truyền thông.   
+ Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá phục vụ mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các hoạt động tuyên truyền khác.
2. Thông tin liên hệ:

Bà: Mang Thị Phương Dung.

- Họ và tên: Bà Mang Thị Phương Dung
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp
- Điện thoại di động: 0935 183 332
- Email: dungmtp.stttt@gialai.gov.vn