CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
62/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức 01/06/2020
15/2003/QH11 Quốc hội Luật Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 26/11/2003
47/2005/QH11 Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng 14/06/2005
90/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 13/08/2020
106/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2020
12/2019/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 04/11/2019
101/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/09/2017
896/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 896/QĐ-BTTTT
58/2010/QH12 Quốc hội Luật Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010
80/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm