CHUYÊN MỤC

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 06/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai.

Danh sách tại đây

Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai.

Quyết định tại đây

Công văn số 348/CV-BCĐ ngày 03/9/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch liên quan đến ổ dịch Covid -19 trong cộng động tại TP. Pleiku và Chư Sê..

Công văn tại đây

Công văn số 3305/UBND-VP ngày 05/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Plieku về việc hướng dẫn việc đi lại trong thời gian thành phố Pleiku áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Công văn tại đây

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 05/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai..

Danh sách tại đây

Báo cáo số 350/CV-BCĐ ngày 04/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Báo cáo tại đây

Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 03/9/2021 về tình hình thành lập và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Báo cáo tại đây

Báo cáo số 353/CV-BCĐ ngày 05/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Báo cáo tại đây

Công văn số 1553/STTTT-TTBCXB ngày 03/4/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 9 (lần 02).

Công văn số 1553/STTTT-TTBCXB tại đây

Công văn số 1552/STTTT-TTBCXB ngày 03/4/2021 về việc thông tin, tuyên truyền theo dõi, hướng dẫn sử dụng Phiếu kiểm soát và theo dõi phương tiện đến địa bàn tỉnh Gia Lai..

Công văn số 1552/STTTT-TTBCXB tại đây

Công văn số 1544/STTTT-TTBCXB ngày 01/9/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng (lần 01).

Công văn số 1544/STTTT-TTBCXB tại đây

Công văn số 1413/STTTT-TTBCXB ngày 18/8/2021 về việc tăng cường tuyên truyền các hướng dẫn phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số 1413/STTTT-TTBCXB tại đây

Công văn số 1509/STTTT-BCVT ngày 28/8/2021 về việc phối hợp triển khai các biện pháp cung ứng hàng hoá cho nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; .

Công văn số 1509/STTTT-BCVT tại đây

Công văn số 505-CV/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Công văn số 505-CV/TU tại đây

 |<  <  14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23  >  >|