CHUYÊN MỤC

"Về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới";.

Công văn số 812/UBNDKGVX ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh tại đây

Về việc ban hành Kế hoạch thành lập và hoạt động của bệnh viện điều trị Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 364/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 110/CV-BCĐ ngày 16/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 793/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh tại đây

Về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.

Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 108/CV-BCĐ ngày 15/6/2021 của BCĐ phòng, chống Covid-19 tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 103/CV-BCĐ ngày 11/6/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 109/CV-BCĐ ngày 15/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Về việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở cách lý y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Công văn số  791/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Quyết Định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết Định số 123/QĐ-STTTT ngày 16/6/2021 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở...

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 105/CV-BCĐ ngày 14/6/2021 tại đây

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai..

Công văn số 104/CV-BCĐ ngày 12/6/2021 tại đây

Cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai.

Công văn số 100/CV-BCĐ tại đây

V/v tiếp tục hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống d ch nh Covid-19 trên a n t nh Gia Lai trong tháng 6 (lần 01).

Công văn số 934 /STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây

V/v không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 2409/VP-KGVX của VP UBND tỉnh tại đây

 |<  <  11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  >  >|