CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
Quyết định số 246/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở TT&TT " về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí tăng biên chế năm 2018
Quyết định Số 248/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "về việc phân bổ bổ sung kinh phí tăng biên chế năm 2018"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện dự án ""Mở rộng hệ thống Hội nghị trực truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9
Quyết định Số 237/QĐ-STTTT ngày 18/12/2018 của Sở TT&TT "về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện dự án "Mở rộng hệ thống Hội nghị trực truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9""

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018
Quyết định Số 176/QĐ-STTTT ngày 01/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018"(Xây dựng, chuẩn hóa các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4)

Default news teaser image
Quyết định về việc bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai năm 2018
Quyết định số 95/QĐ-STTTT ngày 01/6/2018 của Sở TT&TT"về việc bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai năm 2018"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Quyết định Số 84/QĐ-STTTT ngày 15/5/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai" về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018"

Default news teaser image
Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Thông báo Số 250/TB-STTTT ngày 30/3/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

 |<  <  1 2 3 4 5  >  >|