CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

Ngày đăng bài: 10/06/2020
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “về việc hướng một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; ngay từ đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Sở TT&TT tổ chức thành công Hội nghị Công chức, viên chức (CCVC) năm 2020.
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, một số chỉ tiêu công tác năm 2020; công khai tình hình tài chính của Công đoàn và chính quyền năm 2019 và kế hoạch kinh phí năm 2020; kết quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến góp ý của CCVC, NLĐ trong quá trình xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo các quy chế trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trước khi ban hành, cụ thể: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài sản công; Quy chế Quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Tại Hội nghị, CCVC, NLĐ đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, dự thảo các quy chế và đã cơ bản thống nhất.
 6.png
Năm 2019, nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Sở; sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa chính quyền với các tổ chức, đoàn thể trong Sở. Hầu hết các nhiệm vụ của năm 2019 do tỉnh và Bộ TT&TT giao, Sở đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, kết quả cụ thể: Có 06/07 tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở (đạt 85,7%) hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 06/07 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 44/46 CCVC, NLĐ được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 91,3%), trong đó có 36% CCVC, NLĐ được đánh giá, phân loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% CCVC, NLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động, tiêu biểu như phong trào: “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai thực hiện có hiệu quả Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhgắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.
Sau khi nghe ý kiến góp ý của CCVC, NLĐ, đoàn Chủ tịch và Hội nghị thống nhất thông qua và biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết để phấn đấu thực hiện trong năm 2020, cụ thể: Sở TT&TT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Bộ và tỉnh giao; các tổ chức đoàn thể cơ quan được công nhận Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Sở phấn đấu được Bộ TT&TT hoặc UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua hoặc Bằng khen; giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn an toàn, an ninh trật tự”; có 100% các phòng, đơn vị thuộc Sở trở Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tập thể phòng, đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có ít nhất 01 tập thể thuộc Sở được đề nghị tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và có tập thể được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; có trên 80% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 15% cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; có ít nhất 03 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng bằng khen; có từ 90% trở lên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 90% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Giới thiệu cho Chi bộ ít nhất 02 đoàn viên để Chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
7-(1).png
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2021. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở thông qua các quyết định thi đua khen thưởng đối với tập thể Sở, tập thể phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và các cá nhân thuộc Sở đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Năm 2019, có 06/07 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, có 01/07 tập thể được Chủ tịch UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 01 tập thể được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 06/07 Tập thể được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen; 42/46 CCVC, NLĐ trong Sở đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trong đó có 06 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 cá nhân được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 02 cá nhân được đề nghị Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen; 02 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 17 cá nhân được Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen. Có 44/46 đoàn viên công đoàn (95,7%) hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 106,3% kế hoạch, trong đó có 09 ĐVCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 20/22 nữ ĐVCĐ (91%) đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; Cơ quan Sở đạt danh hiệu Công sở văn hóa năm 2019 và đề nghị cấp trên công nhận Cơ quan đạt chuẩn An toàn về an ninh, trật tự năm 2019.
Cao Thúy
Các tin khác

Nữ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông: Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo - Xưa và Nay” (17/06/2020)

Hội nghị công chức, viên chức năm 2020 (10/06/2020)

Thăm và tặng quà cho hộ nghèo và người già neo đơn tại Xã Đăk Yă, huyện Mang Yang. (10/06/2020)

CHI BỘ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN VIỆC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (05/06/2020)

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 (05/06/2020)

Tăng cường tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin Trong hoạt động Thông tin và Truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (05/06/2020)

Cụm thi đua số 6 – Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và ký kết giao ước thi đua năm 2020 (05/06/2020)

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (02/01/2020)

Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính nhà nước (31/10/2019)

 |<  < 1 - 2  >  >|