CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp p

Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 08/07/2020
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 2823/BTP-CNTT “V/v kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch” gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Bộ Tư pháp thông báo đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối thành công Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (gọi là trục NGSP); đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kết nối, liên thông thành công dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi từ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch vào Hệ thống cấp Thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có Công văn số 25/STP-HCTP ngày 07/01/2020 “V/v triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch; phân hệ đăng ký, quản lý nuôi con nuôi trong nước” đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai sử dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử để chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan bảo hiểm y tế để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 
Đối với ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã có Công văn số 48/BHXH-QLT ngày 16/01/2020 “V/v thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch, tư pháp cấp thẻ BHYT trẻ em” để chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giao dịch liên thông dữ liệu, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Sau 3 tháng thực hiện, đến nay, UBND cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai đã chuyển dữ liệu điện tử đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan bảo hiểm y tế cấp huyện để thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế; tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện nhóm thủ tục đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; qua đó, góp phần cải cách thể chế, cải cách hành chính tại tỉnh Gia Lai.
Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao thực hiện nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai (nền tảng LGSP sẽ thực hiện kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh Gia Lai với các hệ thống của Trung ương thông qua NGSP theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0); theo đó, sau khi nâng cấp các hệ thống dùng chung của tỉnh (trong đó có hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh) và xây dựng xong nền tảng LGSP của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối nền tảng LGSP của tỉnh với nền tảng NGSP.
Hiện tại, trong thời gian xây dựng hệ thống LGSP, trước mắt để thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và chỉ đạo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các đơn vị liên quan  tiến hành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Gia Lai (các hệ thống của Bộ Tư pháp và Bảo hiểm xã hội đã được kết nối với NGSP tại địa chỉ: https://ngsp.gov.vn, nên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện kết nối trực tiếp tới NGSP) để đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đảm bảo công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ./.
Nam Phương