CHUYÊN MỤC

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 07/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 06/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 05/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 04/2019.

Tải file bản tin

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 03/2019.

Tải file bản tin tại đây./.
 

Tài liệu họp góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh” chiều thứ năm ngày 24/01/2019.

Tải tài liệu tại đây./.

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 02/2019.

Báo cáo số 03/BC-CATTT ngày 15/01/2019 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 02/2019 (từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019).
Tải file bản tin

Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 01/2019.

Báo cáo số 02/BC-CATTT ngày 08/01/2019 của Cục An toàn thông tin về việc Tóm tắt tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 01/2019 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019).
Tải file bản tin

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 08/01/2018 "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền...

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai công khai Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2018.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai công khai Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2018

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 08/01/2018 "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền...

Danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

1. Công văn số 19/STTTT-KHTC ngày 04/01/2019

Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018.

Quyết định số 246/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở TT&TT " về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018...

Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2018.

Quyết định số 247/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai " về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2018"

Kế hoạch CCHC năm 2019 Sở TT&TT Gia Lai.

Kế hoạch số 130/KH-STTTT ngày 28/12/2018 về Kế hoạch CCHC năm 2019 Sở TT&TT Gia Lai

 |<  <  35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44  >  >|