CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chính sách ưu đãi, mời gọi đầu tư > Thông báo Mời thầu > Nhiệm vụ: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành

Nhiệm vụ: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành

Ngày đăng bài: 12/03/2019
- Số hiệu TBMT: 20190326796 - 00
- Số hiệu KHLCNT: 20190326153
- Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Gia Lai 


1. Tên gói thầu: Cung cấp bản quyền Web Protection cho thiết bị tường lửa.
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
- Giá gói thầu: 2.055.948.400 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm đồng)
- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp bản quyền Web Protection cho thiết bị tường lửa đã được đầu tư tại 22 Sở, ban, ngành (bản quyền 03 năm, bao gồm cả thời gian bảo hành thiết bị).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Tên nhiệm vụ: Bổ sung tính năng bảo mật cho thiết bị tường lửa của các Sở, ngành.
3. Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2019.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 3 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai; địa chỉ: Tầng 1, Nhà Công sở liên cơ quan, số 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 0269 3717 565; Fax: 0269 3717 564.
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
9. Bảo đảm dự thầu: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng).
10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2019.
11. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2019./.