CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Thanh tra > Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin và truyền thông từ lời dạy của Bác Hồ

Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về thông tin và truyền thông từ lời dạy của Bác Hồ

Ngày đăng bài: 23/01/2014
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, sinh thời, người luôn quan tâm đến mọi lĩnh vực công tác trong hoạt động của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra. Ngay sau khi thành lập đất nước năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt của công tác thanh tra, người nói rằng: thanh tra là công tác quan trọng và có tính chất thường xuyên của cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước các cấp, “thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, có thể nói, cán bộ thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai có sáng suốt thì người mới sáng suốt”. Cùng với vai trò là “tai mắt của trên”, thanh tra còn là “bạn của dưới”, đối với những người là lãnh đạo quản lý cấp dưới thì thanh tra chính là người bạn giúp mình nhìn thấy, biết được, phát hiện và chỉ cho mình thấy được những việc mình làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, những việc làm sai, làm không đầy đủ, làm thiếu trách nhiệm để khắc phục sửa chữa nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình.
Đối với cán bộ làm công tác thanh tra Bác dạy rằng, cán bộ thanh tra phải có năng lực, kinh nghiệm, uy tín và giàu bản lĩnh, đồng thời phải cố gắng học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn. Người đã chỉ rõ “cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”, để làm gương cho người ta soi thì cán bộ thanh tra phải thực sự có tài năng và tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng.
Kế thừa và phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta trong mọi hoạt động luôn đặc biệt coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, Luật Thanh tra đã chỉ rõ mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong các năm qua ngành thanh tra trong cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, đấu tranh, phát hiện, ngăn ngừa phòng, chống tham nhũng, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
thanhtra.JPG
Ảnh lực lượng thanh tra, kiểm tra TT&TT 
Về thông tin và truyền thông, là một ngành đa lĩnh vực với nhiều nhiều tố nhạy cảm, trong thập niên gần đây đã có sự phát triển mạnh mẽ, phong phú, đa dạng đòi hỏi công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra, kiểm tra nói riêng phải theo kịp  xu hướng đó. Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực này ở tỉnh Gia Lai đã được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền, sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan có liên quan nên hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực thông tin và truyền thông đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện theo các quy định của Đảng và Nhà nước, trong năm 2013 lực lượng   thanh tra, kiểm tra của ngành thông tin và truyền thông (gồm: Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hầu hết các lĩnh vực thuộc ngành quản lý: Bưu chính, chuyển phát, viễn thông, tần số vô tuyến điện, báo chí, xuất bản …. thực hiện 87 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 821 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính: 131 trường hợp với tổng số tiền: 121.250.000 đồng, tịch thu 170 tang vật vi phạm hành chính; xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, điển hình như vụ trang thông tin điện tử tingialai.vn đã thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ quan nhà nước.
Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã kịp thời kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để hoàn thiện chính sách, pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật; giúp cho tổ chức, cá nhân biết được cái sai, cái đúng theo quy định để từ đó phát huy những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm trong quá trình hoạt động của mình, qua đó  các tổ chức, cá  nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đã từng bước có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, giảm đáng kể các vụ vi phạm so với các năm trước. Trong khi tiến hành các nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra đã được trang bị, rèn luyện về năng lực trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng đề phục vụ có hiệu quả trong công tác.
Trong thời gian tới lực lượng thanh tra, kiểm tra ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra để tiến hành các nhiệm vụ đạt hiệu quả, trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phát triển ngành thông tin và truyền thông tỉnh nhà ngày càng bền vững, hiệu quả, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh./. 
 Lê Đức Tuyên