CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát t

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng bài: 17/06/2021
     Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2606/BTTTT-THH-ATTT ngày 15 tháng 7 năm 2020 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử/ chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.
    Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2021-2025 gồm:
     Một là, về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: 100% văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước 4 cấp được trao đổi qua mạng (trừ các văn bản mật); 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% cán bộ, công chức các cấp sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong xử lý công việc. Rút gắn 40%-60% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.                        
29.png
Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước là mục tiêu hàng đầu của Kế hoạch
            
     Hai là, về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Tối thiểu 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh được xác thực điện tử. 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của tỉnh được tích hợp, chia sẻ  trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Phấn đấu 70% dịch vụ hành chính công trực tuyến phát sinh hồ sơ; 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. 70% người dân, doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ số của tỉnh. Công khai đầy đủ mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng/Trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan. Xây dựng Cổng dữ liệu để phục vụ nhu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp.
    Ba là, về công tác bảo đảm an toàn thông tin: Kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn cho 100% công chức, viên chức thuộc Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Xây dựng và duy trì có hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai bảo đảm theo quy định tại Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, diễn tập về bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh. Tiếp tục triển khai Hệ thống phần mềm quét mã độc tập trung của tỉnh cho hệ thống máy tính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục duy trì đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình "4 lớp". Tiếp tục xác định và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin mới xây dựng của tỉnh và các hệ thống thông tin của các đơn vị, địa phương. Đồng thời, duy trì, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
     Để triển khai thực hiện được các mục tiêu cụ thể cho phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai đã đề ra bảy nhiệm vụ chủ yếu:
     Thứ nhất, Hoàn thiện môi trường pháp lý: Áp dụng và triển khai phù hợp với thực tế của tỉnh các cơ chế, chính sách về tạo điều kiện phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, phát triển ngành công nghiệp công nghệ số, thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh, dịch vụ công trực tuyến, an toàn an ninh thông tin....do Trung ương ban hành, hướng dẫn. Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh Gia Lai phiên bản 2.0 (và các phiên bản cao hơn) nhằm triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số; góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số đồng bộ trên quy mô toàn quốc, bảo đảm kết nối, liên thông, tránh đầu tư trùng lặp. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn thông tin; khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động xây dựng đô thị thông minh, công nghệ số của tỉnh; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số trên địa bàn tỉnh. Áp dụng và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật về Chính quyền điện tử, Chính quyền số bắt kịp sự phát triển của công nghệ, bảo đảm sự phát triển đồng bộ các mô hình Chính quyền điện tử, Chính quyền số, bảo đảm sự kết nối liên thông, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Nghiên cứu, xây dựng các chính sách nhằm đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin tại tỉnh.
     Thứ hai, Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Tái cấu trúc hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả. Rà soát, bổ sung mua sắm máy tính, thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối, thiết bị an toàn thông tin có tốc độ cao, thế hệ mới, hiện đại có tính năng bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã phục vụ kịp thời các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước. Nâng cấp và khai thác có hiệu quả hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin và hạ tầng của các hệ thống thông tin quan trọng, phù hợp với việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số và triển khai  Đô thị thông minh của tỉnh. Nâng cấp, duy trì hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn tỉnh. Ưu tiên phát triển tại các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu chế xuất.
     Thứ ba, Phát triển các hệ thống nền tảng: Triển khai các giải pháp theo mô hình điện toán đám mây, mô hình tập trung để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng. Duy trì, vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) nhằm tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị. Đồng thời, kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) theo Khung Kiến trúc để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài. Triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) của thành phố Pleiku và nền tảng đô thị thông minh theo Đề án Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Duy trì, phát triển Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai và xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo công nghệ nền tảng để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công, tiết kiệm các nguồn lực. Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các hệ thống nền tảng quốc gia về phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Xây dựng nền tảng số để triển khai các giải pháp họp trực tuyến, hỗ trợ làm việc từ xa hiệu quả.
      Thứ tư, Phát triển dữ liệu: Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu các ngành, địa phương thuộc tỉnh, kịp thời bổ sung, điều chỉnh khi có sự thay đổi. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tích hợp và chia sẻ dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, quản trị dữ liệu trong cơ quan nhà nước tỉnh. Duy trì, cập nhật dữ liệu cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kịp thời, đầy đủ, đảm bảo chất lượng làm nền tảng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Tiếp nhận và thường xuyên cập nhật dữ liệu cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia phục vụ triển khai các dịch vụ cơ bản, thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử toàn quốc; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế... Hình thành, phát triển Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để quản lý, lưu trữ tập trung dữ liệu.
     Thứ năm, Phát triển các ứng dụng, dịch vụ: Duy trì, khai thác hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đã được triển khai. Tiếp tục duy trì và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công của tỉnh tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đúng theo mục tiêu của tỉnh. Xây dựng, duy trì các kênh tương tác trực tuyến để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước. Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động phục vụ nhu cầu ký văn bản điện tử của lãnh đạo các đơn vị được thuận lợi, nhanh chóng. Phát triển Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, tự động hóa công tác báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước các cấp và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Triển khai các giải pháp họp trực tuyến, các hệ thống hỗ trợ làm việc từ xa của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm đa dạng hóa các hình thức làm việc. Xây dựng và phát triển các dịch vụ đô thị thông minh về hệ sinh thái giáo dục thông minh, y tế thông minh; văn hóa, du lịch thông minh, giao thông thông minh...theo Đề án xây dựng thành phố Pleiku theo hướng Đô thị thông minh; gắn kết các dịch vụ đô thị thông minh với các dịch vụ Chính quyền điện tử, Chính phủ số; triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình, dịch vụ đô thị thông minh đã triển khai thành công của thành phố Pleiku tại các địa phương khác của tỉnh Gia Lai đủ điều kiện triển khai, bảo đảm tuân thủ Khung tham chiếu công nghệ thông tin và truyền thông phát triển đô thị thông minh.
     Thứ sáu, Bảo đảm an toàn thông tin: Rà soát, nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật về bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Duy trì các kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các hệ thống giám sát an toàn không gian mang quốc gia. Triển khai và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô hình "4 lớp" theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn dữ liệu, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục cho các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; nâng cao tính sẵn sàng để khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng. Kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và khả năng sẵn sàng của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh để làm tốt công tham mưu và triển khai các biện pháp an toàn thông tin; tham gia tích cực vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.
     Thứ bảy, Phát triển nguồn nhân lực: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước và người dùng Internet trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hội thảo, các khóa đào tạo chuyên gia Chính phủ điện tử, các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về lĩnh vực công nghệ thông tin, an toàn thông tin... Định kỳ hàng năm tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Kiến trúc Chính quyền điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức... Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, tổ chức các đợt diễn tập phòng chống tấn công mạng cho công chức phụ trách về công nghệ thông tin của các đơn vị, địa phương và thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai. Tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu về kỹ năng phân tích dữ liệu, khai thác thông tin số phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.
     Theo  đó, căn cứ khả năng của các nguồn lực, tỉnh Gia Lai đã đưa ra các giải pháp và lộ trình thực hiện các nhiệm vụ theo từng năm và theo giai đoạn. UBND tỉnh cũng đã giao Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
Để cụ thể hóa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021, ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2021 với các mục tiêu trọng tâm gồm:
     - Tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách, cơ chế thúc đẩy việc phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh.
     - Xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng CNTT đồng bộ, ứng dụng CNTT sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT, đảm bảo an toàn thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
    - Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh, cung cấp các dịch vụ công thiết yếu tạo động lực và điều kiện cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
     Các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai năm 2021 đã bám sát Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực nhằm mục đích đẩy mạnh việc ứng dụng trong cơ quan nhà riêng và toàn xã hội nói chung góp phần nâng chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh trên Bảng xếp hạng cả nước.
     Việc xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 là một trong những cơ sở nền tảng quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai xác định và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 nhằm xây dựng Chính quyền điện tử các cấp của tỉnh, tiến đến xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Gia Lai trong thời gian sắp tới./.
Nam Phương
Các tin khác

THÔNG BÁO: Địa điểm, thời gian khai mạc kỳ thi; phổ biến nội quy, quy chế (04/10/2022)

THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức năm 2022 của tỉnh (16/09/2022)

Gia Lai: Tổ chức Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Gia Lai - năm 2022 (07/05/2022)

Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 của tỉnh Gia Lai (21/03/2022)

Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2022 (21/03/2022)

V/v khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông... (24/02/2022)

Quyết Định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (10/01/2022)

Thông Báo Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm... (16/08/2021)

Gặp lại người sáng chế máy thu hoạch cà phê ở Gia Lai (01/07/2021)

Gia Lai ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (17/06/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|