CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Bưu chính-Viễn thông > Kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới 17/5/2020

Kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới 17/5/2020

Ngày đăng bài: 03/06/2020
Năm 2020, Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) tổ chức kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới (17/5/2020) có chủ đề: “Kết nối 2030: Vai trò của ITCs đối với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”. Với chủ đề này, Tổng thư ký Liên minh Viễn thông Thế giới Houlin Zhao kêu gọi các quốc gia thành viên tiếp tục nổ lực hơn nữa để nâng cao vai trò của viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; đồng hành cùng ITU trong thực hiện các mục tiêu Chương trình kết nối 2030 của ITU. Đặc biệt tập trung vào việc tiến bộ công nghệ trong 10 năm tới sẽ góp phần thúc đẩy đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về phát triển bền vững .

Chủ đề “Kết nối 2030: Vai trò của ITCs đối với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)” sẽ cho phép thành viên ITU phản ánh về những tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông để chuyển sang phát triển thông minh và bền vững. Nó sẽ tập trung vào các giải pháp hỗ trợ công nghệ thông tin và truyền thông cụ thể và các xu hướng mới để thúc đẩy sự bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội, góp phần vào năm mục tiêu chiến lược của Chương trình nghị sự kết nối 2030:
    
Mục tiêu 1 – Phát triển
Cho phép, thúc đẩy truy cập và tăng cường sử dụng viễn thông/ công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ nền kinh tế số và xã hội. Nhận thức được vai trò của viễn thông/ICT như một yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của xã hội, kinh tế và môi trường, ITU cho phép và thúc đẩy truy cập, tăng cường sử dụng viễn thông/ICT, thúc đẩy sự phát triển của viễn thông/ICT trong việc hỗ trợ nền kinh tế số và giúp các nước đang phát triển thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số. Tăng trưởng trong việc sử dụng viễn thông /ICT có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội ngắn và dài hạn cũng như sự phát triển của nền kinh tế số theo hướng xây dựng một xã hội thông tin toàn diện. Liên minh cam kết hợp tác và làm việc với tất cả các bên liên quan trong môi trường viễn thông/ICT để đạt được mục tiêu này.
Mục tiêu 1.1: Đến năm 2023, 65% hộ gia đình trên toàn thế giới có quyền truy cập Internet.
Mục tiêu 1.2: Đến năm 2023, 70% cá nhân trên toàn thế giới sẽ sử dụng Internet.
Mục tiêu 1.3: Đến năm 2023, cước truy cập Internet phải chăng hơn 25% (năm cơ sở 2017).
Mục tiêu 1.4: Đến năm 2023, tất cả các quốc gia áp dụng chương trình nghị sự/ chiến lược kỹ thuật số.
Mục tiêu 1.5: Đến năm 2023, tăng số lượng thuê bao băng thông rộng lên tới 50%.
Mục tiêu 1.6: Đến năm 2023, 40% quốc gia có hơn một nửa số thuê bao băng thông rộng hơn 10 Mbit/s.
Mục tiêu 1.7: Đến năm 2023, 40% dân số sẽ tương tác với các dịch vụ công trực tuyến.
Mục tiêu 2 - Tính toàn diện
Cam kết đảm bảo rằng tất cả mọi người đều nhân được lợi ích từ viễn thông/ICT, ITU sẽ làm việc để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số cho một xã hội thông tin và cung cấp truy cập băng rộng cho tất cả mọi người, không để ai ngoại tuyến. Kết nối sự phân chia kỹ thuật số tập trung vào tính toàn diện của viễn thông/ICT toàn cầu, thúc đẩy truy cập, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và sử dụng viễn thông/ICT ở tất cả các quốc gia, khu vực và cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em gái, thanh thiếu niên, đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương, người có thu nhập thấp, người bản địa, người già và người khuyết tật.
Mục tiêu 2.1: Đến năm 2023, ở các quốc gia đang phát triển, 60% hộ gia đình có thể truy cập Internet.
Mục tiêu 2.2: Đến năm 2023, tại các quốc gia kém phát triển nhất, 30% hộ gia đình có thể truy cập Internet.
Mục tiêu 2.3: Đến năm 2023, ở các quốc gia c đang phát triển, 60% cá nhân sẽ sử dụng Internet.
Mục tiêu 2.4: Đến năm 2023, tại các quốc gia kém phát triển nhất, 30% cá nhân sẽ sử dụng Internet.
Mc tiêu 2.5: Đến năm 2023, khoảng cách về cước sử dụng viễn thông/ ICT giữa các nước phát triển và đang phát triển nên giảm 25% (năm cơ sở 2017).
Mục tiêu 2.6: Đến năm 2023, ở các nước đang phát triển, cước dịch vụ băng rộng không quá 3% thu nhập trung bình hàng tháng.
Mục tiêu 2.7: Đến năm 2023, dịch vụ băng rộng sẽ được tiếp cận đến 96% dân số thế giới.
Mục tiêu 2.8: đến năm 2023, cần đạt được sự bình đẳng giới trong sử dụng Internet và quyền sở hữu điện thoại di động.
Mục tiêu 2.9: Đến năm 2023, các môi trường truy cập viễn thông/ ICT cho người khuyết tật nên được thiết lập ở tất cả các quốc gia.
Mục tiêu 2.10: Đến năm 2023, cải thiện kỹ năng sử dụngviễn thông/ ICT của 40% người trưởng thành.
Mục tiêu 3 - Tính bền vững
Quản lý rủi ro, thách thức và cơ hội mới do sự phát triển nhanh chóng của viễn thông/ICT. Để thúc đẩy việc sử dụng viễn thông/ICT có lợi, ITU nhận thấy sự cần thiết phải quản lý các rủi ro, thách thức và cơ hội mới từ sự phát triển nhanh chóng của viễn thông/ICT. Liên minh tập trung vào việc nâng cao chất lượng, độ tin cậy, tính bền vững và khả năng phục hồi của các mạng, các hệ thống cũng như xây dựng sự tin cậy và bảo mật trong việc sử dụng viễn thông/ICT. Theo đó, Liên minh sẽ cố gắng nắm bắt các cơ hội do viễn thông/ICT mang lại trong quá trình làm việc để giảm thiểu tác động tiêu cực của các tài sản thế chấp không mong muốn.
Mục tiêu 3.1: Đến năm 2023, cải thiện sự sẵn sàng về an ninh mạng của các quốc gia, với các khả năng chính: có tính chiến lược, các đội phản ứng khẩn cấp sự cố máy tính quốc gia và luật pháp.
Mục tiêu 3.2: Đến năm 2023, tăng tỷ lệ tái chế chất thải điện tử toàn cầu lên 30%.
Mục tiêu 3.3: Đến năm 2023, nâng tỷ lệ quốc gia có luật chất thải điện tử lên 50%.
Mục tiêu 3.4: Đến năm 2023, mức ròng giảm khí nhà kính hỗ trợ bới viễn thông /ICT tăng 30% so với mức cơ sở năm 2015.
Mục tiêu 3.5: Đến năm 2023, tất cả các quốc gia nên có Kế hoạch viễn thông khẩn cấp quốc gia như là một phần của chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai cấp quốc gia và địa phương.
Mục tiêu 4 - Đổi mới
Cho phép đổi mới trong viễn thông/ICT để hỗ trợ sự chuyển đổi số của xã hội. Liên minh công nhận vai trò quan trọng của viễn thông/ICT trong việc chuyển đổi số của xã hội. Liên minh cố gắng góp phần vào sự phát triển của một môi trường thuận lợi cho sự đổi mới, trong đó những tiến bộ trong công nghệ mới trở thành động lực chính để thực hiện Chuỗi hành động của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về xã họi thông tin và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Mục tiêu 4.1: Đến năm 2023, tất cả các quốc gia cần có chính sách/ chiến lược thúc đẩy sự đổi mới, trong đó lấy viễn thông /ICT làm trung tâm.  
Mục tiêu 5 - Hợp tác
Tăng cường hợp tác giữa các thành viên ITU và tất cả các bên liên quan khác để hỗ trợ tất cả các mục tiêu chiến lược của ITU. Để tạo điều kiện đạt được các mục tiêu chiến lược nêu trên, Liên minh nhận thấy cần phải thúc đẩy sự tham gia và hợp tác giữa các chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự, các tổ chức liên chính phủ và quốc tế, cộng đồng học thuật và kỹ thuật. Liên minh cũng nhận thấy sự cần thiết phải đóng góp cho quan hệ đối tác toàn cầu để tăng cường vai trò của viễn thông /ICT như là phương tiện triển khai chuỗi hành động của WSIS và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Mục tiêu 5.1: Đến năm 2023, tăng cường hợp tác hiệu quả với các bên liên quan và hợp tác với các tổ chức và thực thể khác trong môi trường viễn thông/ICT.
Thương Nghị
Lược dịch từ 
https://itu.foleon.com/itu/connect-2030-agenda/home/