CHUYÊN MỤC

Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Về việc Uỷ quyền chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 76/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh tại đây

Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19.

Công văn số 247-CV/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh tại đây

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 45/UBND-KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh tại đây

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 04/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán...

Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 02/QĐ-STTTT ngày 04/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán...

Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020.

Kế hoạch số 2415/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Chuyển đổi số của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Tải kế hoạch tại đây./.

GÓI THẦU: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ” THUỘC HẠNG MỤC: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”.

Gói thầu: "Mua sắm đầu thu truyền hình số"

Tài liệu họp về Kế hoạch triển khai Đề án Đô thị thông minh .

Tải tài liệu tại đây./.

Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo số 88/BC-BCĐ ngày 03/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Quyết định Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 30/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và...

Quyết định Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 227/QĐ-STTTT ngày 30/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai bổ sung kinh phí năm 2020 của Sở Thông tin và...

Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 đã phân bổ cho các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 223/QĐ-STTTT ngày 29/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí thực hiện cải...

 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >|