CHUYÊN MỤC

Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử