CHUYÊN MỤC
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Kèm...

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 225/QĐ-STTTT ngày 31/12/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Biểu công khai dự toán 2020)

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý I/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý I/2020

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý 2/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu -Chi ngân sách Quý 2/2020