CHUYÊN MỤCTrang chủ > Giới thiệu > Thông tin liên hệ
 

I. Lãnh đạo Sở:

* Ông: Nguyễn Ngọc Hùng

- Giám đốc

- Điện thoại cố định:

 0269.3500325

- Điện thoại di động:

 0935182222

- Email:

 hungnn.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Lê Thị Thu Hương

- Phó Giám đốc

- Điện thoại cố định:

 0269.3603789

- Điện thoại di động:

 0932532789

- Email:

 huongltt.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Đặng Quang Khanh

- Phó Giám đốc

- Điện thoại cố định:

 0269.3500678

- Điện thoại di động:

 0904422662

- Email:

 khanhdq.stttt@gialai.gov.vn

II. Văn phòng

* Bà: Nguyễn Thanh Thủy

- Chánh Văn phòng

- Điện thoại cố định:

 0269.3871622 

- Điện thoại di động:

 0983638129

- Email:

 thuynt.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Cao Thị Phương Thúy

- Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại cố định:

 0269.3719654

- Điện thoại di động:

 0905305689

- Email:

 thuyctp.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Nguyễn Ngọc Thái Hòa

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3719654

- Điện thoại di động:

 0979.338.068

 0905.364.068

- Email: 

 hoannt.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Trương Thị Thu Thuỷ

 - Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3717564

- Điện thoại di động:

 0935480668
 0905618322

- Email:

 thuyttt.stttt@gialai.gov.vn

* Bà:Trần Thị Như Ý

- Phụ trách kế toán

- Điện thoại cố định:

 0269.3600286

- Điện thoại di động:

 0935901002

- Email:

 yttn.stttt@gialai.gov.vn

* Bà Huỳnh Thị Xuân Hà

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3717565

- Điện thoại di động:

 0983351206

- Email:

 hahtx.stttt@gialai.gov.vn

* Bà Phạm Thị Thanh Trang

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3717565

- Điện thoại di động:

 0975036482

- Email:

 trangptt.stttt@gialai.gov.vn

* Ông Phan Văn Mạnh

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3717564

- Điện thoại di động:

 0395553489

- Email:

manhpv.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Đoàn Tấn Sơn

- Lái xe

- Điện thoại cố định:

 0269.3717564

- Điện thoại di động:

 0945204577

- Email:

 sondt.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Hồ Xuân Út

- Lái xe

- Điện thoại cố định:

 0269.3717564

- Điện thoại di động:

 0914021554

- Email:

 uthx.stttt@gialai.gov.vn

III. Thanh tra

* Ông: Lê Đức Tuyên

- Chánh Thanh tra

- Điện thoại cố định:

 0269.3717569

- Điện thoại di động:

 0931647779

- Email:

 tuyenld.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Đặng Xuân Hớn

- Thanh Tra viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3717569

- Điện thoại di động:

 0931631239
 0975956677

- Email:

 hondx.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Thanh tra viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3717569

- Điện thoại di động:

 0968561617

- Email:

 anhntn.stttt@gialai.gov.vn

IV. Phòng Công nghệ thông tin

 * Ông: Phan Đình Hiếu

- Trưởng phòng

- Điện thoại cố định:

 0269.3719653

- Điện thoại di động:

 0935076079

- Email:

 hieupd.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Nguyễn Hải Cường

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3719653

- Điện thoại di động:

 0344004634

- Email:

 cuongnh.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Nguyễn Nam Phương

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3719653

- Điện thoại di động:

 0905873279

- Email:

 phuongnn.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Lê Duy Trung

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3719653

- Điện thoại di động:

 0972397880

- Email:

 trungld.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Trần Quang Tuyến

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3719653

- Điện thoại di động:

 0978111383

- Email:

 tuyentq.stttt@gialai.gov.vn

V. Phòng Bưu chính - Viễn thông

* Ông: Nguyễn Văn Minh

- Trưởng phòng

- Điện thoại cố định:

 0269.2210709

- Điện thoại di động:

 0935039479

- Email:

minhnv.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Đinh Thế Danh

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.2210709

- Điện thoại di động:

 0899367936 
 0935392468

- Email:

danhdt.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Trần Thị Lan Xuân

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.2210709

- Điện thoại di động:

 0935705039

- Email:

 xuanttl.stttt@gialai.gov.vn

VI. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

* Bà: Lê Vân Anh

- Trưởng phòng

- Điện thoại cố định:

 0269.3715290

- Điện thoại di động:

 0932527079

- Email:

 anhlv.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Hà Thị Hải Yến

- Chuyên viên

 - Điện thoại cố định:

 0269.3715290

 - Điện thoại di động:

 0988200112

 - Email:

 yenhth.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Lê Thị Quế

- Chuyên viên

 - Điện thoại cố định:

 0269.3715290

 - Điện thoại di động:

 0962839579

 - Email:

quelt.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Quách Thị Nhiên

- Chuyên viên phòng TTBCXB

- Điện thoại cố định:

 0269.3715290

- Điện thoại di động:

 0982652560

- Email:

 anhlv.stttt@gialai.gov.vn

VII. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

* Ông: Nguyễn Dũng

- Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

- Điện thoại cố định:

 0269.3871622

- Điện thoại di động:

 0985029569

- Email:

 dungn.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Trần Thị Bích Thủy

- Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

- Điện thoại cố định:

 0269.3600281

- Điện thoại di động:

 0905200982

- Email:

 thuyttb.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Đặng Thị Thùy Vân

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3872113

- Điện thoại di động:

 0914433956

- Email:

 vandtt.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Mang Thị Phương Dung

- Trưởng phòng Tổng hợp

- Điện thoại cố định:

 0269.3600066

- Điện thoại di động:

 0935183332

- Email:

 dungmtp.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Lê Thị Thu Huyền

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3567878

- Điện thoại di động:

 0986543876

- Email:

huyenltt.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Nguyễn Hùng Anh

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3512282

- Điện thoại di động:

 0913831832

- Email:

 anhnh.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Nguyễn Khương Duy

- Trưởng phòng Đào tạo Ứng dụng

- Điện thoại cố định:

 0269.3567878

- Điện thoại di động:

 0987547879

- Email:

duynk.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Nguyễn Văn Huỳnh

- Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ

- Điện thoại cố định:

 0269.3512282

- Điện thoại di động:

 0905272869

- Email:

 huynhnv.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Nguyễn Tiến Cường

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3512282

- Điện thoại di động:

 0935647775

- Email:

 cuongnt.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Hà Đức Mẫn

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3512282

- Điện thoại di động:

 0983450987

- Email:

 manhd.stttt@gialai.gov.vn

* Ông: Phan Minh Quang

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3567878

- Điện thoại di động:

 0905888169

- Email:

 quangpm.stttt@gialai.gov.vn

* Bà: Mai Xuân Hương

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3512282

- Điện thoại di động:

 0977990616

- Email:

 huongmx.stttt@gialai.gov.vn

*Bà: Nguyễn Thị Hà Thanh

- Chuyên viên

- Điện thoại cố định:

 0269.3600066

- Điện thoại di động:

 0397889306

- Email:

thanhnth.stttt@gialai.gov.vn