CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử hình thành và phát triển
Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH GIA LAI – 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (2005 – 2015)
 
Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở
     Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc mở...

Default news teaser image
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LAI – 05 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
     Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập tại Quyết định Số: 127/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Gia Lai (trên cơ sở Sở...