CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019

Nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019

Ngày đăng bài: 23/05/2019
          1. Tên nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019.
          2. Tên hạng mục: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở.
          3. Tổng mức kinh phí: 2.005.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm lẻ năm triệu đồng chẵn)
4. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
          5. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng.
          6. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Năm 2019.
          7. Phạm vi: Thực hiện nội dung: "Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã” và “Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở" thuộc nhiệm vụ “Giảm nghèo về thông tin năm 2019” thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin".
          8. Quy mô hạng mục:
          - Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở (ưu tiên cán bộ thôn, làng thuộc các xã của tỉnh Gia Lai);
- Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã, cụ thể như sau: xã Ia Kdăm, Ia Broăi, Pờ Tó (huyện Ia Pa); xã Uar, Chư Gu, Ia Dreh (huyện KrôngPa); Đăk Phơ Pho, Chư Krey, Sró, Đak Tpang (huyện Kông Chro); xã Đak Smar, Kông Lơng Khơng, Lơ Ku, Krong (huyện Kbang)
9. Tổ giúp việc triển khai nhiệm vụ: Giảm nghèo về thông tin năm 2019” (Quyết định 23/QĐ-STTTT ngày 22/01/2019), gồm các ông, bà có tên sau đây:­­­­
     1. Bà: Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng phòng Bưu chính – Viễn thông làm thành viên;
4. Bà: Nguyễn Thanh Lan – Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản làm thành viên;
5. Bà: Trần Thị Như Ý – Phụ trách kế toán làm thành viên;
6. Ông: Nguyễn Tiến Mạnh – Chuyên viên chính phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản làm thành viên;
7. Bà: Lê Vân Anh - Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản làm thành viên;
8. Bà: Lê Thị Quế - Chuyên viên phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản làm thành viên;
9. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm thư ký Tổ giúp việc.
  10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai)
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu
(Ngàn đồng)
Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở. 93.800
 
Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng Chỉ định thầu   Tháng 6/2019 Hợp đồng trọn gói 60 ngày
2 Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã. 1.809.000 Chào hàng cạnh tranh Một giai đoạn một túi
hồ sơ
Tháng 6/2019 Hợp đồng trọn gói 60 ngày
Cộng 1.902.800            
( Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm lẻ tám hai, tám trăm nghìn đồng chẵn)
11. Thông báo mời thầu số 20190606510 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.