CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2238/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Công văn số 2238/UBND-VHXH ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Gia Lai V/v tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 10/10/2019
659/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử 02/04/2019
648/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025 29/03/2019
599/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch ƯD CNTT năm 2019 trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 19/12/2018
464/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điều 6 của quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 443/QĐ - UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai 05/10/2018
2050/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Về việc ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/09/2018
1991/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo của tỉnh Gia Lai 10/09/2018
09/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/02/2016
112/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 112/QĐ-STTTT ngày 30/8/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa điện tử" của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai 30/08/2016
Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, cung cấp, xử ký thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai 22/11/2017