CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phong trào hoạt động > Làm theo lời Bác > KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018

Ngày đăng bài: 30/01/2018
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 02/10/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2018; Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai xây dựng Kế hoạch số 164-KH/CB.STTTT ngày 26/01/2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” với mục đích tiếp tục triển khai và đưa vào nền nếp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan; Tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân, tập thể; Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt của cơ quan theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó, sau khi được học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động liên hệ bản thân, đăng ký nội dung phấn đấu làm theo, đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện. Kết thúc đợt học tập, Chi bộ sẽ tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, nhân rộng những điển hình tiến tiến trong học tập và đề ra các giải pháp tăng hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo. Đồng thời, căn cứ vào kết quả thực hiện của cá nhân để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.
 
                                                                                                            Phương Thúy