CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 5 thủ tục
Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Nộp hồ sơ
Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Sở Thông tin và Truyền thông  Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trực thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập. Phòng chống tham nhũng
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Sở Thông tin và Truyền thông  Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trực thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập.  Phòng chống tham nhũng
Xác minh tài sản, thu nhập Sở Thông tin và Truyền thông  Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở; bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước.  Phòng chống tham nhũng
Tiếp nhận yêu cầu giải trình Sở Thông tin và Truyền thông  Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và người có  trách nhiệm thực hiện việc giải trình.  Phòng chống tham nhũng
Thực hiện việc giải trình Sở Thông tin và Truyền thông  Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc giải trình
 
 Phòng chống tham nhũng