CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Xuất bản, In và phát hành > Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh chotổ chức, cá nhân.
+ Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm đề nghị nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan cấp giấy phép có quyền từ chối cấp giấy phép và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh biết đồng thời nêu rõ lý do từ chối;
+ Trường hợp cần thẩm định, cơ quan cấp phép yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu cung cấp một bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giây phép nhập khẩu.
+ Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
Bước 4:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (theo mẫu);
2. Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo quy định.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí Kể từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020: - 25.000 đồng/hồ sơ
Kết quả thực hiện

Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 

Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện - Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.
 
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;
- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐCP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
- Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh*
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-so-27-Đon-đang-ky-NKXBP-đe-KD.doc - Mau-so-28-Danh-muc-XBPNK-đe-KD.doc