CHUYÊN MỤCThay đổi thông tin hoạt động cơ sở in

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 
Trình tự thực hiện Bước 1:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong những thay đổi thông tin đã đăng ký cơ sở in nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức.
Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông
 
Thành phần hồ sơ - Tờ khai thay đổi thông tin hoạt động cơ sở in (01 bản).
- Số lượng hồ sơ: 02 tờ khai.

 
Thời hạn giải quyết 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí không
Kết quả thực hiện - Xác nhận của cơ quan đăng ký.

 
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ TT&TT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 quy định về hoạt động in.
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐCP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- To-khai-thay-đoi-thong-tin-hoat-dong-co-so-in.doc