CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Xuất bản, In và phát hành > Đăng ký lại hoạt động hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Đăng ký lại hoạt động hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông
- Qua hệ thống bưu chính
- Qua hệ thống internet (cở sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Trình tự thực hiện - Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi: Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc            Trung ương nơi không đặt trụ sở chính, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi nhánh tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 17 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020.
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Thành phần hồ sơ 1.Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bao gồm:
- Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm;
- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp;
- Bảo sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện
Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập:
1. Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;
2. Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;
3. Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.
Căn cứ pháp lý Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;
Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-so-36.doc