CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu họp > Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp

Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU

Ngày đăng bài: 24/11/2022
Tài liệu:

1. Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

3. Tài liệu quán triệt, học tập Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Tài liệu quán triệt, học tập Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU.

5. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU

6. Chương trình Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Danh sách đại biểu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU

8. Quyết định phê duyệt Danh sách thành viên Tổ Công tác giúp việc cho Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai.

9. Slide Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

10. Slide quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.