CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017

Ngày đăng bài: 01/03/2018
Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017

1. Tên dự án: Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Mục tiêu của dự án: Dự án khi được triển khai hoàn thành sẽ hướng đến các mục tiêu:
  • Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi giao dịch với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
  • Nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân.
  • Tăng tính minh bạch trong công tác thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc thực hiện chính quyền điện tử tại tỉnh Gia Lai.
  • Cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
  • Đảm bảo kết nối an toàn với cổng thông tin điện tử (Portal) của tỉnh và các webiste của các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành được triển khai.
  • Đảm bảo khả năng sẵn sàng kết nối với CSDL Quốc gia về dân cư.
4. Địa điểm thực hiện dự án:
       - 8 Sở thuộc UBND tỉnh Gia Lai: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường.
       - 17 UBND cấp huyện: Thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Pưh, huyện Chư Păh, huyện Chư Sê, huyện Chư Prông, huyện Krông Pa, huyện Đak Đoa, huyện Kbang, huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa, huyện Đak Pơ, huyện Kông Chro, huyện Ia Grai, huyện Mang Yang, huyện Đức Cơ.    
       - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai).
5. Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư: 4.111.610.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm mưới một triệu, sáu trăm mười ngàn đồng chẵn).
6 . Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh
7. Thời gian thực hiện:  Năm 2017-2018.
 Ban quản lý dự án 
1. Ông: Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý Dự án;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;
3. Ông: Nguyễn Dũng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), thành viên;
4. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, thành viên;
5. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng, thành viên, kế toán Dự án;
6. Bà: Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.
7. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.
8. Ông: Nguyễn Văn Huỳnh  – Chuyên viên phòng Tổng hợp – Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thành viên;
9. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý Dự án.
 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai theo Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2017” như sau:
 
Số
TT
Tên gói thầu Giá gói thầu (đồng) Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Ph/ thức lựa chọn nhà thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
1 Cung cấp phần mềm, cài đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ 3.682.809.350 Ngân sách tỉnh Đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sở Quý II/2018 Hợp đồng trọn gói 150 ngày
2 Giám sát thi công gói thầu Cung cấp phần mềm, cài đặt, đào tạo chuyển giao công nghệ 83.482.858 Ngân sách tỉnh Chỉ định thầu   Quý II/2018 Hợp đồng trọn gói Theo thời gian thực hiện mục (1)
Cộng 3.766.292.208            
(Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm chín mươi hai ngàn, hai trăm lẻ tám đồng)