CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai

Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 04/01/2018
Tên nhiệm vụ “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”
I/ Thông tin chung:
1. Tên nhiệm vụ “Xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”
2. Tổng dự toán: 618.857.000 đồng (Sáu trăm mười tám triệu, tám trăm năm mươi bảy ngàn đồng chẵn)
 3. Nội dung của dự toán:
 
STT Nội dung chi phí Kinh phí
1 Chi phí tư vấn khảo sát xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai 174.937.000
2 Chi phí tư vấn xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai 428.505.000
3 Chi phí trong đấu thầu 4.000.000
4 Chi công tác phí giám sát việc khảo sát 7.680.000
5 Chi phí khác 3.735.000
  Cộng 618.857.000
                                                                    
4. Nguồn vốn:       Nguồn sự nghiệp kinh tế được cấp năm 2017.
5. Chủ đầu tư:       Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2017   
II/  Tổ giúp việc:
1. Ông: Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở  làm Tổ trưởng Tổ giúp việc;
2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
4. Ông: Nguyễn Dũng - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) làm thành viên;
5. Bà: Nguyễn Nam Phương  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
6. Bà: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên;
7. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Tổ giúp việc;