CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > XD dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố

XD dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố

Ngày đăng bài: 31/10/2013
 Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố

1/ Tên Dự án : Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố.

2 / Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

4/ Loại dự án: Mua sắm tài sản.

5/ Kinh phí đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 396.340.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

6/ Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học – công nghệ.

7/ Thời gian thực hiện: Năm 2013.