CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đo

Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đoạn 1)

Ngày đăng bài: 17/06/2016
 Gói thầu: Xây dựng, nang cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UNI-Office) của tỉnh Gia Lai.

1. Gói thầu: Xây dựng, nang cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UNI-Office) của tỉnh Gia Lai.

2. Tên chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung thực hiện:

- Tích hợp chức năng ký số vào hệ thống phần mềm UNI-Office của tỉnh;

- Triển khai cài đặt, đào tạo sử dụng tại 05 đơn vị làm thí điểm đợt I, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Chư Sê;

- Chuyển giao công nghệ phần mềm nâng cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Tổng mức đầu tư: 440.160.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi triệu, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2015, 2016.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2015.