CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Triển khai nhiệm vụ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia

Triển khai nhiệm vụ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai (Giai đoạn 2) năm 2016

Ngày đăng bài: 17/06/2016
 Nâng cấp phần mềm QLVBĐH để liên thông văn bản điện tử từ đơn vị chủ quản đến các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống phần mềm; Cài đặt, đào tạo phần mềm đã tích hợp ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm QLVBĐH cho các đơn vị.

1. Gói thầu: Nâng cấp phần mềm QLVBĐH để liên thông văn bản điện tử từ đơn vị chủ quản đến các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống phần mềm; Cài đặt, đào tạo phần mềm đã tích hợp ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm QLVBĐH cho các đơn vị.

2. Tên chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3. Nội dung thực hiện:

- Triển khai nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) để phục vụ liên thông từ đơn vị chủ quản đến các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống phần mềm;

- Triển khai cài đặt, đào tạo phần mềm đã tích hợp ứng dụng chữ ký số vào hệ thống phần mềm QLVBĐH cho 17 Sở, ngành và 16 UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Chuyển giao công nghệ phần mềm nâng cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Tổng mức đầu tư: 322.050.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2016.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2016.